ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਲੇਖ - ਸਿਹਤ ਸੰਬਧੀ
 1. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ
 2. ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
 3. ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
 4. ਕੀ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 5. ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ!
 6. ਜਣੇਪੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ
 7. ‘ਜਨੇਊ’ ਰੋਗ ਜਾਂ ਹਰਪੀਜ਼ ਜੋਸਟਰ
 8. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ
 9. ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਹੈ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ
 10. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?
 11. ...ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
 12. ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ
 13. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ?
 14. ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਜਾਂ ਅਲਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ...
 15. ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ
 16. ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
 17. ਬਵਾਸੀਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
 18. ਹਾਇਪਰ-ਯੂਰੇਸੀਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਊਟ
 19. ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ
 20. ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
 21. ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਚਾਅ
 22. ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਰਬੋਤਮ ਭੋਜਨ ਹੈ
 23. ਸਾਇਨੋਸਾਇਟਿਸ
 24. ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
 25. ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਕੀ ਹੈ?