ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੇਡਾਂ


Avqwr isMG imSnrI (5104325827)

iSkwr krn vwlw iSkwrI jwnvrwˆ nUM Awpxy PMdy iv`c Pswaux leI keI hrby vrdw hY[ jwl lwaux qoˆ pihlwˆ keI qrHwˆ dI cUrI jwˆ cogw vI jwnvrwˆ A`gy iKlwrdw hY[ ijvyN m`CIAwˆ PVn vwlw mwCI kuMfI A`gy mws dI botI tMg lYNdw hY[ ievyN hI fyrydwr swD iSkwrI BolIAwˆ-BwlIAwˆ sMgqwˆ nwl Drm dw cogw pw ky kr rhy hn[ dyKo! Byf ie`k Bolw-Bwlw Aqy km Akl jwnvr hY jo kyvl Gwh PUs Kwˆdw Aqy JuMfwˆ dy rUp iv`c rihMdw hY[ gfkrI (ieAwlI) lok ies nUM pwldy, ies dw du`D pIˆdy, au~n lHwauNdy Aqy mIt vI Kw jwˆdy hn[ ievyN hI fyrydwr swD pwly hoey Bwv SrDwlU bx cu`ky lokwˆ dw KUn vI pINdy, krmkwˆfwˆ jwˆ pUjw pwT dy nwˆ qy iC`l vI cMgI lHwauNdy, svYmwn Aqy miq Akl vI mwr ky Kw jwˆdy hn[ dyKo! nwˆm nwl isMG jwˆ kOr hovy qy jwvy swDwˆ dy fyirAwˆ au~qy, qwˆ auh Byf hI ho skdw hY isMG jwˆ kOr nhIˆN[ gurU ny swnUM isMG bxwieAw sI nwˆ ik Byfwˆ dy v`g[ jd swDwˆ ny EQy (fyirAwˆ) qy jwx vwilAwˆ dI cMgy-mMdy dI prK krn vwlI socx SkqI rUp miq-bu`iD-Akl hI mwr ky Kw leI, hux auh murdw loQwˆ hI hn jo hrkq nhIN kr skdIAwˆ[ hwˆ jy cwhuMx qwˆ AYsI fyrydwr swDwˆ dI mwr vwly nukswn jwˆ AiqAwcwr qoˆ sbk lY ky, aunHwˆ dIAwˆ AglIAwˆ pIVIAwˆ Aqy sMgqwˆ jrUr bc skdIAwˆ hn[

jrw iDAwn idE! is`K kOm dI “Syr cwl” nUM Awey idn fyrydwr swD “Byf cwl” iv`c bdlI jw rhy hn[ ies qoˆ bcn dw swDn kyvl gurbwxI igAwn hY, jo Aswˆ ny Akil (sUJ-bUJ) nwl pVHnI, smJnI Aqy jIvn iv`c DwrnI hY nwˆ ik fyrydwr swDwˆ dy Brm-jwl iv`c hI Psy rihxw hY[ AMnHI SrDw v`s, Akil nUM qwly lw ky, ienHwˆ ByKI swDwˆ dIAwˆ mnGVq swKIAwˆ jwˆ kQwvwˆ dw kMn rs hI nhIN lYNdy rihxw cwhIdw[ gurU gRMQ swihb qwˆ pukwr-pukwr ky kih rhy hn ik-AklIˆ swihb syvIAY AklIˆ pweIAY mwnu] AklI piV ky buJIAY AklIˆ kIcY dwnu] nwnk AwKY rwhu eyhu hoir glwˆ SYqwn](gurU gRMQ) so swDwˆ dy fyirAwˆ qy jwx vwlw is`K jwˆ qwˆ Byf ho skdw hY jwˆ aus AOrq vrgw jo Awpxy pqI nUM C`f ky hornwˆ mgr qurI iPrdI hY[ l`K lwhnq hY jo srb swˆJy igAwn dwqw gurU gRMQ swihb nUM C`f ky, Byfwˆ vwˆg fyrydwr swDwˆ dy mgr-mgr qury iPrdy, Awpxw svYmwn, Amu`l ivl`Kx ivrsw Aqy gurU dI bKSI Azwd soc SkqI gvweI jw rhy hn[ Ardws iv`c vI kihMdy hwˆ ik “is`Kwˆ dw mn nIvwˆ miq au~cI” guris`Kwˆ nUM au~cI-su`cI miq Akil “ivhlV lotU swDwˆ” dy pYrwˆ iv`c rolx leI SrDwlU Byfwˆ nhIN bxnw cwhIdw sgoN gurmiq gwfI rwh “ikrq kro, vMf Cko Aqy nwm jpo” Apxw ky, Awpxy Gr pRvwr, dyS Aqy smu`cI mnu`Kqw dI syvw krky, mnu`Kw jnm sPlw krnw hI cwhIdw hY[ kwS! jy is`K kOm, gurU bwbw nwnk duAwrw id`qI is`iKAw “bwxI rUp Sbd gurU igAwn” Aqy gurU goibMd isMG v`loN kIqy hukm ik-sB isKn kau hukm hY gurU mwinEN gRMQ](ArdwsI dohrw) dI DwrnI huMdI qW A`j v`K-v`K “ivhlV lotU swDwˆ” dw iSkwr ho ky, ByfW vWg, fyirAW rUp mnm`qW, QoQy krmW Aqy AMnHI SrDw dy fUMGy KUhW iv`c Cwlw nW mwrdI sgoN kyvl qy kyvl gurU gRMQ dy pMQ (gurmuK gwfI rwh) qy cldI[ vwsqw r`b dw, guris`Ko! bco iSkwrI qy pujwrI ByKI swD-sMpRdweIAW dI AMnHI SrDw Aqy krmkWfW dy lotU KUMnI pMijAW qoN jo ikrqIAW dI KUMn-psIny dI kmweI nwl lbw-lb ilbVy pey hn[