ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 


ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਰੋਗ-ਫੰਗਸ, ਕੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਛਿਲਤਾਂ


ਜਿੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੁੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ, ਭੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਗ੍ਰਸਤ ਨਹੁੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੰਗਸ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਊਨੀਕੋਮਾਈਕੋਸਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਮੈਟੋਫਾਈਟਸ ਨਾਮੀ ਫੰਗਸ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫੰਗਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੁੰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਪੌਟਸ (ਧੱਬੇ) ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਨਹੁੰ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਰਾਂ ਭੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੁੰਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਰੋਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੰਗਸ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਚੀਚੀ ਦਾ ਨਹੁੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਛੂਤ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਗਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਟਲੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਗ ਨੇਲ ਨਾਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਛਿਲਤਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੱਛਣ - ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੁੰ ਪੀਲੇ-ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੁੰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੁੰ ਖੁਰਦਰੇ ਅਤੇ ਬਦਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਗ੍ਰਸਤ ਨਹੁੰ ਨੇਲ ਬੈਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਭੁਰਦਾ-ਭੁਰਦਾ ਨਹੁੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ : ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਨਮੀ ਜਾਂ ਹੁੰਮਸ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਗ ਇਕ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੰਗ ਬੂਟ, ਤੰਗ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਧੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੂਟ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਫੰਗਸ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੂਟ, ਜੁਰਾਬ, ਤੌਲੀਆ, ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਕੱਟ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਨੇਲ ਬੈਡ  ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੰਗਸ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਾਟ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਾਇਸਸ, ਅਥਲੀਟ-ਫੀਟ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਫਿਰਨਾ, ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਸ਼ੂਗਰ, ਲਊਕੀਮੀਆ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ : ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਫੰਗਸ, ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਕੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਕੇ ਪੱਕਣ, ਛਿਲਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਤੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਊਕੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ  ਵਿਚ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।